Kontakt / GDPR

Smetanová cukrárna, a.s.
Kutnohorská 371
109 00, Praha 10
Czech Republic, EU
IČ 09111964 DIČ CZ09111964
Zápis v OR u MS Praha pod sp. zn. B 25274

Objednávky přijímáme
na telefonních číslech
+420 24 24 874 32 – 34
nebo na mailu objednavky@smetanova-cukrarna.cz

 

Obchodní a další informace
Vám rádi poskytneme na info@smetanova-cukrarna.cz

 

 

Kontakt pro naše slovenské zákazníky:
E-mail: vajda@smetanova-cukrarna.cz
Tel: +421 915 794 569

 

Na našem webu neshromažďujeme žádná osobní data. 

Pro informace o GDPR,  nás můžete kontaktovat na GDPR@smetanova-cukrarna.cz

 

Informace pro naše partnery podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

Naše společnost, (dále jen „Správce”) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR”), informuje svého obchodního partnera (dále jen „Subjekt údajů”)

o tom, že:

osobní údaje Subjektu údajů, které byly Správci odevzdány při uzavření rámcové obchodní smlouvy, budou zpracovány za účelem uzavírání dílčích kupních smluv a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků z vadného plnění či nároků z dílčích kupních smluv

důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran a následná možnost splnění dodání předmětu koupě, tedy zejména dodání předmětu koupě či vyřízení reklamace, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné

právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění z rámcového obchodní smlouvy a následných dílčích kupních smluv, které budou uzavírány na základě objednávek a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s vedením účetnictví

osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu deseti let dle zákona o DPH a pěti let dle zákona o účetnictví 

při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování

osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení obchodního vztahu poskytnuty poskytovateli doručovacích a distribučních služeb zvolených Správcem, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností vzniklých z dílčích kupních smluv a povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nepředává osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmazání, případně omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR